شما براي تاسيس شركت در هر نوعي كه بايد مداركي را تحويل دهيد تا شركت شما به ثبت برسد. در واقع بايد بدانيد هر فردي كه تصميم به تاسيس شركت مي گيرد بايد مدارك مورد نياز براي تاسيس آن شركت مورد نظر خود را ارائه دهد تا با ثبت شركت او موافقت كنند. شركت هاي تجاري با يكديگر تفاوت دارند و به همين دليل مداركي را هم كه بايد هر يك از آنها تحويل اداره ثبت دهند با ديگر مدارك تفاوت باشد. براي اينكه با تاسيس شركت و مداركي كه بايد تحويل دهند آشنايي بيشتري داشته باشيد برخي از آنها را در ادامه معرفي مي كنيم.

تاسيس شركت سهامي عام :

شما پيش از اينكه تاسيس شركت سهامي عام خود را انجام دهيد بايد بدانيد كه اين شركت يكي از شركت هاي بازرگاني مي باشد كه سرمايه آن از طريق فروش سهام به برخي از افراد تامين مي باشد. در اين نوع از شركت تعداد كساني كه سهامدار هستند نبايد كمتر از سه نفر باشد و مسئوليتي كه هر يك از اعضاء دارند به ميزان سهامي مي باشد كه براي تاسيس شركت در شركت گذاشته اند. براي ثبت كردن اين نوع شركت بايد مداركي را تحويل دهيد كه اين مدارك عبارتند از :

تاسيس شركت

تاسيس شركت

– فتوكپي شناسنامه تمام كساني كه شركت را تاسيس كرده اند را بايد ارائه دهيد.

– دو نسخه از طرح اظهارنامه شركت سهامي عام را بايد تحويل دهيد.

– دو نسخه از طرح اساسنامه شركت سهامي عام را بايد تحويل دهيد.

– از طرح اعلاميه پذيره نويسي هم بايد دو نسخه را تحويل دهيد.

– گواهي بانكي را كه در آن قيد شده باشد حداقل ۳۵ درصد سرمايه خود را واريز كرده ايد را بايد تحويل دهيد.

دقت داشته باشيد كه اين مدارك براي ثبت شركت سهامي عام مورد نياز است ولي براي تاسيس شركت سهامي عام بايد مدارك ديگري را تحويل دهيد كه آنها عبارتند از :

– از اظهارنامه شركت بايد دو نسخه را تحويل دهيد.

– از اساسنامه شركت بايد دو نسخه را تحويل دهيد.

– از صورت جلسه مجمع عمومي كه در آن موسسين حضور داشته اند بايد دو نسخه را ارائه دهيد.

– دو نسخه از صورت جلسه اي را كه در آن هيئت مديره حضور داشته اند را بايد تحويل دهيد، دقت داشته باشيد كه تعداد مديران حداقل بايد ۵ نفر باشد.

– روزنامه اي كه  در آن آگهي دعوت از مجمع موسسين را انجام داده ايد را بايد براي تاسيس شركت تحويل دهيد.

– فتوكپي شناسنامه تمامي اعضاي هيئت مديره را بايد تحويل دهيد.

– گواهي بانك كه در آن نشان مي دهد ۳۵ درصد از سرمايه شركت را واريز كرده ايد را بايد ارائه دهيد.

– در صورتي كه نياز باشد بايد مجوزهاي دريافت شده براي ثبت شركت خود را تحويل دهيد.

تاسيس شركت

تاسيس شركت

تاسيس شركت سهامي خاص :

پيش از اينكه در مورد تاسيس شركت سهامي خاص اطلاعاتي را ارائه دهيم بايد بدانيد كه اين شركت يكي ديگر از شركت هاي بازرگاني مي باشد كه تمام سرمايه اي كه در آن وجود دارد به وسيله كساني كه شركت را مي خواهند تاسيس كنند تامين مي شود. هر يك از اعضاي شركت به ميزان سهمي كه در شركت براي تاسيس آن گذاشته اند مي توانند مسئوليت بيشتري داشته باشند. تعداد كساني كه در اين شركت سهامدار هستند و براي تاسيس شركت تلاش مي كنند نبايد كمتر از سه نفر باشد. شما براي تاسيس شركت به مداركي نياز داريد كه آنها عبارتند از :

– از اظهارنامه اي كه تكميل كرده ايد بايد دو برگ را تحويل دهيد، دقت داشته باشيد كه برگه هاي اظهارنامه بايد توسط كساني كه موسس آن هستند به طور كامل امضاء شود.

– از اساسنامه شركت بايد دو برگ را تحويل دهيد كه اين دو برگ هم بايد به وسيله كساني كه شركت را تاسيس مي كنند به طور كامل امضاء شود.

– از صورت جلسه مجمع عمومي شركت كه در آن موسسين وجود دارند بايد دو برگ را ارائه دهيد كه اين دو برگ هم بايد به وسيله بازرسين و كساني كه سهامدار هستند به امضاء برسد.

– از صورت جلسه هيئت مديره هم بايد دو برگ را تحويل دهيد كه آن هم بايد به طور كامل به امضاء اعضاي هيئت مديره برسد.

تاسيس شركت

تاسيس شركت

– كليه كساني كه سهامدار شركت هستند و كساني كه بازرسين شركت مي باشند بايد فتوكپي شناسنامه خود را ارائه دهند.

– گواهي بانكي كه در آن بيان شده است ۳۵ درصد از سرمايه شركت پرداخت شده را بايد براي تاسيس شركت تحويل دهند.

– در صورتي كه فعاليت شما در شركت نياز به مجوز داشته باشد بايد مجوز آن فعاليت را از اداره مربوط به آن بگيريد و آن را تحويل دهيد.

تاسيس شركت مسئوليت محدود :

شما بايد بدانيد كه شركت با مسئوليت محدود يكي از شركت هايي مي باشد كه دو يا چند نفر آن را براي امور تجاري تاسيس مي كنند و هر يك از اعضاء به ميزان سهمي كه در شركت دارند و سرمايه مربوط به خودشان مسئوليت كارهايي انجام شده در شركت را قبول مي كنند. براي تاسيس شركت با مسئوليت محدود به مداركي نياز داريد كه يان مدارك عبارتند از :

– از تقاضانامه اي كه براي ثبت شركت با مسئوليت پر كرده ايد بايد دو برگ را تحويل دهيد.

– از شركت نامه بايد دو برگ را تحويل دهيد.

– از اساسنامه شركت بايد دو برگ را تحويل دهيد.

– از صورت جلسه مجمع عمومي كه توسط موسسين و هيئت مديره برگزار شده است را بايد دو برگ نسخه ارائه دهيد.

تاسيس شركت

تاسيس شركت

– تمامي اعضاء شركت بايد فتوكپي شناسنامه خود را تحويل دهند.

– اگر فعاليت شما در شركت با مسئوليت محدود نياز به مجوز دارد بايد مجوز آن را از سازماني كه به آن فعاليت ارتباط دارد تحويل بگيريد و براي تاسيس شركت آن را تحويل دهيد.

دقت داشته باشيد كه شما بايد براي ثبت كردن شركت خود تمامي مداركي را كه در بالا بيان كرديم را تحويل دهيد.

شما عزيزان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به لينك ثبت فردا مراجعه كنيد يا با شماره تماس ۴۳۹۳۳-۰۲۱ تماس حاصل فرمائيد.